😍 Free Concert วง DEPT

  • 🎵เจ้าของเพลงฮิต ดอกไม้ไฟ, นินจา, ตลอดไปไม่มีจริง, เจ้าของที่ และนิโคติน
    ⏰ เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป

    📅 วันที่ 29 พ.ค. 65
    📍 ณ ลานกิจกรรม Passione Hall (โซนลิฟต์แก้ว)
    📍 ชั้น 1 , Passione Shopping Destination
More