💃🕺 COVER DANCE CONTEST 2022

  • 💰 ชิงเงินรางวัลรวม 43,000 บาท

    📅 วันที่ 4 มิ.ย. 65
    📍 ณ ลานกิจกรรม Passione Hall (โซนลิฟต์แก้ว)
    📍 ชั้น 1 , Passione Shopping Destination
More