“อิ่มปุ๊ป ลดปั๊ป”

  • วันนี้ – 30 ก.ย. 62 นี้
  • ชั้น 1 Sizzler และ Fuji Restaurant , PASSiONE Shopping Destination
  • * โปรดตรวจสอบเงื่อนไข ณ จุดขาย
  • * ศูนย์การค้าแพชชั่น ช้อปปิ้งเดสติเนชั่น ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือสิทธิพิเศษตามที่บริษัทเห็น สมควรโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้
More