😋 Yayoi ปลุกกระแสเมนูอร่อยเดือด

 • 🍲 เสิร์ฟร้อนยกเซต เริ่มต้นเซตละ 169.-
  🐔 Oyako Miso Nabe (169.-)
  🐷 Buta Mala Nabe (189.-)
  🐮 Gyu Mala Nabe (219.-)
  🐙 Kimchi Nabe (219.-)

 • 📆 ตั้งแต่วันนี้ - 12 ก.ค. 65
 • 📍 ชั้น 1 , Passione Shopping Destination

 • *เงื่อนไขเป็นไปตามที่ศูนย์การค้ากำหนด ศูนย์การค้าขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดย มิ ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
More